ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
1.2.1 ปรัชญา
          ปัญญาก้าวล้ำ คุณธรรมนำใจ พัฒนาประชาธิปไตยท้องถิ่น
 
1.2.2 วิสัยทัศน์
       สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ กระบวนทัศน์ และทักษะด้านการปกครองท้องถิ่น สามารถคิดวิเคราะห์และนำองค์ความรู้มาปรับใช้ได้อย่างสอดคล้องกับบริบทชุมชนท้องถิ่นและสังคมเมือง เป็นพลเมืองที่มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรมและสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม 
 
1.2.3 พันธกิจ
          1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและตรงกับความต้องการของชุมชนและสังคมไทยยุคเศรษฐกิจฐานความรู้และเป็นประชากรโลกอย่างมีความสุข
          2. วิจัย สร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ในการปกครองท้องถิ่นให้มีความเป็นสากล
          3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมอย่างมีคุณภาพเพื่อยกมาตรฐานชุมชน สังคมและองค์กรปกครองท้องถิ่น
          4. ทำนุบำรุงส่งเสริมและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางการปกครองท้องถิ่น       
 
 
06. 2018