ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ ประเด็นยุทธศาสตร์
        1. มุ่งพัฒนาและยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับและตรงกับความต้องการของสังคม
        2. ศึกษาวิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้และผลงานวิจัยด้านการปกครองท้องถิ่นทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
        3. เผยแพร่องค์ความรู้และบริการวิชาการด้านการปกครองท้องถิ่นให้แก่ชุมชนและสังคม และสร้างความร่วมมือกับภาคีที่เกี่ยวข้อง
        4. จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศทางการปกครองท้องถิ่นและเผยแพร่ให้แก่ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ

เป้าประสงค์
       1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะวิชาการด้านการปกครองท้องถิ่น เพื่อสร้างความเป็นเลิศในวิชาชีพ และเป็นฐานในการศึกษาระดับสูงต่อไป
       2. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะทางปัญญา สามารถคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นอย่างบูรณาการ
       3. เพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้มีจิตสำนึกพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีคุณธรรม
       4. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และการวิจัย นำไปสู่การเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมในระดับท้องถิ่นอย่างยั่งยืน กลยุทธ์
       1. จัดการเรียนการสอนและการประเมินผล ที่ทำให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และรู้จักคิด วิเคราะห์ องค์ความรู้ด้านการปกครองท้องถิ่น
       2. จัดการเรียนการสอนที่มีเนื้อหาทันต่อสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากกรณีศึกษา
       3. จัดกิจกรรมหรือโครงการโดยการร่วมมือกับหน่วยงานภาคี ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
       4. ส่งเสริมการวิจัยและการศึกษาตามความสนใจของอาจารย์และนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12. 2018