ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ ประเด็นยุทธศาสตร์        1. มุ่งพัฒนาและยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้มีคุ


ประวัติและความเป็นมา
 
          สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นเดิมเป็นแขนงวิชาการบริหารปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่แขนงวิชาของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2549 ต่อมาได้มีประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ทำให้หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2549 ต้องดำเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร โดยการพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประกาศฉบับนี้นั้น สาขาวิชาต้องมีความเฉพาะเจาะจง มีความซับซ้อนของเนื้อหาสาระ ระดับสติปัญญาที่ต้องใช้และปริมาณการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับระดับคุณวุฒิการศึกษา ทำให้แขนงวิชาการบริหารปกครองท้องถิ่นมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหม่เป็น “หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554” และมีการบริหารงานภายใต้สาขาวิชาใหม่คือสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
         การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ไม่ได้มีเหตุผลเพียงการดำเนินการตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษาเท่านั้น หากแต่การวางแผนพัฒนาหลักสูตรยังพิจารณาถึงสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม กล่าวคือ นับแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 และ พ.ศ.2550 ที่ให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจและการปกครองตนเองของประชาชน ซึ่งเห็นได้จากพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีส่วนทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทหน้าที่เพิ่มขึ้นในการให้บริการประชาชนและการเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองและการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้นตามลำดับ ส่งผลให้สังคมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศมีความต้องการบุคลากรที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชน รวมถึงสังคมมีความต้องการพลเมืองที่มีความรู้ความเข้าใจในการปกครองตนเองและความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมการตรวจสอบ ตลอดจนการร่วมบริหารกิจการของท้องถิ่น
          ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงนำมาสู่การพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการเรียนการสอนที่สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม ที่จะเกิดขึ้นในระดับท้องถิ่นได้อย่างทันท่วงที โดยสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นได้เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นมา