ข่าวสาขาการปกครองท้องถิ่น


กำหนดการ

โครงการรับขวัญสิงห์พระนาง

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ภาควิชาสังคมศาสตร์

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖

ณ ห้องประชุมช่อแก้ว และศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา

------------------------------------ ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.                ลงทะเบียน
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.                หัวหน้าสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น และคณาจารย์สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  
                                         กล่าวต้อนรับนักศึกษาและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม

๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.                พิธีไหว้ครูและประดับเข็มสิงห์
๑๐.๓๐ –  ๑๑.๑๕ น.               กิจกรรม “เปิดใจสิงห์”                                            ตัวแทนรุ่นพี่กล่าวต้อนรับ แนะนำน้องใหม่เรื่องการเรียนและการใช้                                            
                                         ชีวิตในมหาวิทยาลัย
๑๑.๑๕ – ๑๒.๐๐ น.                ชมวีดีทัศน์ “สายสัมพันธ์พี่น้องสิงห์” ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.                 รับประทานอาหารกลางวัน ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.                  กิจกรรมกลุ่มและกีฬาสานสัมพันธ์ท้องถิ่น ๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.                  Local Gov’t Boom   - หมายเหตุ : รับประทานอาหารว่าง เวลา ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๐๐ น.  

---------------------------------------

06. 2018