โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตรประกาศนียบัตร "เพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘"
06. 2018