อาจารย์

ดร.ณัฐพล  ใจจริง

หัวหน้าสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

วุฒิการศึกษา :


ปริญญาเอก : รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต(ร.ด.) (การเมืองเปรียบเทียบ) (วิทยานิพนธ์ดีมาก) 
                  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
(ร.ม.) การปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี : รัฐศาสตรบัณฑิต(ร.บ.) การเมืองการปกครอง (เกียรตินิยมอันดับสองและรางวัลทุนภูมิพล
                 ปีการศึกษา 2536)

ติดต่อผ่านเว็บไซต์ : http://www.teacher.ssru.ac.th/nattapoll_ch

01. 2019